Home » Aktualności

Dolina Fotowoltaiki stawia na wiedzę!

Dolina FotowoltaikiW dniach 30-31.03.2015 r. oraz 26-27.06.2015 r. na terenie Politechniki Poznańskiej odbyły się cztery szkolenia zorganizowane przez Dolinę Fotowoltaiki w ramach programu  Podniesienie innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw poprzez współpracę w ramach powiązania Centrum Innowacji Fotowoltaicznych”. Konferencje te miały na celu rozreklamowanie idei współpracy wielkopolskich podmiotów w zakresie projektowania, tworzenia i wdrażania do praktyki gospodarczej fotowoltaiki wykorzystującej w procesie uzyskiwania energii elektrycznej przetworzone promieniowanie słoneczne. Intencją klastra jest szerzenie specjalistycznej wiedzy z zakresu PV.

Tematyka konferencji

Konferencje poświęcone były promowaniu współpracy podmiotów w ramach powiązania kooperacyjnego, skupiającego się wokół tematyki fotowoltaiki – przetwarzania światła słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego, a więc uzyskiwaniem energii w sposób ekologiczny.

Program szkolenia obejmował tematykę poświęconą m.in. ustawie OZE, mikroinstalacjom fotowoltaicznym, rentowności instalacji, zabezpieczeniom mikroinstalacji, dotacjom z kredytu Prosument oraz projektowaniu instalacji fotowoltaicznej przy pomocy aplikacji mobilnej.

Dolina fotowoltaiki – współpraca

Wydarzenie skupiło duże grono podmiotów (przedsiębiorców, studentów, instytucji otoczenia biznesowego, jak i środowiska naukowego) zainteresowanych podjęciem różnych form współpracy z uczestnikami powiązania. Podczas konferencji promowana była przede wszystkim współpraca przedsiębiorstw w ramach powiązania kooperacyjnego oraz działalność i efekty działalności powiązania kooperacyjnego.

Konferencje organizowane przez klaster to wydarzenia bezpłatne, w czasie których odpowiedni specjaliści (zatrudniani w ramach bezpośredniej realizacji projektu) przedstawiali zakres działań podejmowanych przez powiązanie kooperacyjne, opisując wypracowane praktyki i prezentując korzyści, płynące z przystąpienia do powiązania.

Nawiązywanie kontaktów biznesowych

Podczas konferencji stworzona została możliwość zawiązywania kontaktów biznesowych w ramach podejmowanej działalności innowacyjnej. Zaplanowane konferencje w przyszłości przyczynią się do budowy systemu wymiany informacji, współpracy i transferu wiedzy, w który zaangażowane będą wszystkie podmioty wchodzące w skład tworzonej sieci.

Adresatami organizowanych konferencji byli wskazani wcześniej studenci i absolwenci, a także przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz pomysłodawcy dysponujący innowacyjnymi pomysłami w zakresie technologii fotowoltaicznych.

Dolina Fotowoltaiki

Nowi członkowie powiązania

W trakcie konferencji przedsiębiorcy-kooperanci zaznajamiali uczestników z potrzebami danej działalności, zapotrzebowaniem na wsparcie ze strony nowych technologii czy usług. Stanowi to kluczową informację dla instytucji wsparcia czy sfery B+R, które są źródłem wielu nowości i innowacji technologicznych i produktowych. Taki kontakt może zaowocować:

  • podjęciem współpracy z instytucjami branżowymi zajmującymi się innowacjami, nowymi technologiami, badaniami i rozwojem,
  •   zleceniem wykonania usługi, badania związanymi z planowanymi nowymi produktami powiązania,
  •   wymianą doświadczeń w prowadzeniu działalności innowacyjnej między przedsiębiorcami,
  •   przekazywaniem informacji na temat zapotrzebowania sfery gospodarczej na usługi,
  • dostarczaniem kapitału dla innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych przez indywidualnych pomysłodawców.

Dolina Fotowoltaiki skupiając się na potrzebie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań wśród wielkopolskich firm tworzy platformę, która umożliwia wymianę informacji skutkującą nawiązaniem współpracy pomiędzy firmami, dostępem do badań, ekspertyz i doświadczeń, świadczeniem specjalistycznego doradztwa, promocją kooperacji w strukturach akademickich.